Merino Cashmere Sock

Sockyarn

Merino Wool 80% / Cashmere 10% / Nylon 10%

400m / 100g

437y / 3.5oz

Needlesize: 2,5-3,5